Ban cố vấn

Ban cố vấn của công ty gồm các chuyên gia quốc tế có uy tín về lãnh đạo doanh nghiệp, giảng dạy và nghiên cứu về quản lý và đào tạo trực tuyến.

GS. TS. Nancy Napier

Giáo sư ngành Kinh doanh quốc tế, Giám đốc điều hành Liên kết doanh nghiệp Quốc tế (the Global Business Consortium), Đại học Boise State, Mỹ (http://boisestate.edu)

 

 

Ông Phạm Đức Trung Kiên

Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần truyền thông VMG (www.vmg.vn)

 

 

 

 

TS. Marco Bussi

Giám đốc điều hành công ty tư vấn Carisma RTC (www.carismartc.com, Scotland); Giáo sư Chương trình Đào tạo trực tuyến, Đại học Liverpool, Anh